Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı

0
2684
acil-afet-teskilati

Acil Yardım Hizmet Grupları:

MADDE 16

Acil yardım hizmetlerinini yürütmekle sorumlu komite, bu hizmetleri aşağıda belirtilen hizmet grupları ile yürütür:

1. Haberleşme hizmetleri grubu,

2. Ulaşım hizmetleri grubu,

3. Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmet grubu,

4. İlk yardım ve sağlık hizmetleri grubu,

5. Ön hasar tespit ve geçici iskan hizmetleri grubu,

6. Güvenlik hizmetleri grubu,

7. Satın alma, kiralama, el koyma ve dağıtım hizmetleri grubu,

8. Tarım Hizmetleri grubu,

9. Elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri grubu.

 

Hizmet gruplarında görevli kuruluşların temsilcileri listesi ve toplanma yeri, her bir hizmet grubu için ayrı ayrı olmak üzere örnek Ek:15 forma göre düzenlenerek dosyasına konulur.

(…..)

İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu:

MADDE 27

İlk yardım ve sağlık hizmetleri grubunun teşkili, görevleri, planlaması ve servisleri:

a. Teşkili:

 

-Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü,

-Askeri Sağlık Kurumları,

-Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık kuruluşu,

-Belediye Başkanlığı,

-Nüfus Müdürlüğü,

-Müftülük,

-Diğer kuruluşlar

yetkili temsilcileri.

 

b. Görevleri:

1. Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk sıhhi tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlar,

2. Sabit veya seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini artırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri alır,

3. Çevre sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri alır,

4. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır,

5. Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlar,

6. Ölülerin kimliklerini tespit eder,

7. Ölülerin gömülmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yürütür.

 

c. Planlaması:

1. Kuruluşlarca servislerde görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun 12 nci maddenin (l) ve (m) bendleri esaslarına göre tespitini,

2. Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım merkezlerine ve hastanelere taşınmalarını,

3. Afet bölgesinde ilk yardım merkezi kurulmasını,

4. İlk yardım merkezi ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının vereceği esaslar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerin yapılmasını,

5. İlk yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlık kuruluşları ve Kızılay olamk üzere sağlık kuruluşlarından teminini,

6. İl dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile kimyahane, laboratuvar ve benzeri tesislerin imkanlarını gösteriri listesinin örnek Ek: 12 forma göre düzenlenmesini,

7. Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini artırabilmek amacıyla:

-iyileşmiş veya evde tedavi görebilecek hastaların tahliyesini,

-Odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların teminini,

-Hastanelerin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmi ve özel binalardan yararlanılmasını,

 

8. Gerektiğinde, hastane olarak kullanılabilecek bine ve tesislere ait bilgilerin örnek Ek: 13 forma göre düzenlenmesini,

 

1. İhtiyaç halinde seyyar hastane kurulmasını,

2. İçme ve kullanma suyu temini, dezenfeksiyonu tevzii, laboratuvar tetkiklerine tabi tutulmasını,

3. Her çeşit yiyecek ve içecek maddeleri ile ummumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımdan gerekli görülenlerin kontrolünü,

4. Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi açısından çöpler, gübrelik, hayvan ölümü, kanalizasyon ve hela atıklarının zararsız hale getirilmesi, vektör mücadelesini,

5. Aşılama hizmetlerini,

6. Ölülerin kimliklerinin tespiti ile kıymetli eşyalarının toplanarak muhafaza altına alınmasını,

7. Din görevlileri ile tabut, kefen gibi ihtiyaçların karşılanmasını,

8. Mezar yerlerinin tespiti ile gömülenlerin yerlerini belirleyici belgelerin düzenlenmesini,

9. Mezar kazma ile ilgili, personel ve araçların teminini, planlar.

 

d. Servisleri:

 

1. İlk Yardım ve Ambulans Servisi

2. Hastaneler Servisi

3. Temel Sağlık Hizmetleri Servisi

4. Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin